Denne hjemmeside er desværre lukket.

lørdag den 16. april 2016

Foreningsvedtægter - Jelling Bryggerlaug

Casino24 - Danmarks online casino guide.

§ 1. Foreningens navn og hjemsted


Foreningens navn er Jelling Bryggerlaug og dens hjemsted er i 7300 Jelling.

§ 2. Foreningens formål


Foreningens formål er:
 • at fremme kendskabet til og nydelsen af øl af god kvalitet.
 • at fremme interessen for fremstilling af godt håndbrygget øl.
 • at skabe rammer om for et godt og muntert socialt samvær mellem laugets medlemmer.

§ 3. Aktiviteter


Foreningen kan:
 • lave smagsarrangementer
 • arrangere inspirationsture til andre bryggerlaug, bryggerier, øl-messer og andre aktiviteter vedrørende oplevelser med godt øl.
 • skabe mulighed for at medlemmerne kan brygge deres eget øl.
 • være med til at udvikle og afprøve nye øl-opskrifter.
 • samarbejde med andre kulturelle foreninger i Jelling, specielt foreninger tilknyttet Jelling Kulturhus.

§ 4. Medlemmer


Foreningens medlemmer skal være fyldt 18 år.

§ 5. Økonomi


Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Kontingentets størrelse bestemmes af generalforsamlingen.

§ 6. Generalforsamling


Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i første kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel på hjemmeside, mail og/eller andet tjenligt medie.

Forslag der ønskes behandlet på mødet. Skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden


Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.
 9. Ølsmagning.

§ 8. Stemmeret og afstemning


Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen.
Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Øvrige beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men hvis dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter at krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsens ledelse


Bestyrelsen består af i alt 3 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 1 bestyrelsesmedlem vælges de lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer og en sekretær samt fastlægger selv sin forretningsorden og øvrige ansvarsfordeling.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 11. Opløsning af foreningen


Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for opløsningen.

Ved opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om, hvad der skal ske med foreningens midler. Disse kan anvendes til formål, der er i overensstemmelse med vedtægternes §2. Eventuelt tiloversblevne midler skal overgå til alment velgørende formål i Jelling.


Ændret på generalforsamlingen d. 23/3/2016

onsdag den 17. februar 2016

Generalforsamling 2016

Jelling Bryggerlaug
afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 23.marts 2016 kl.19.00
i Byens Hus, Jelling

Dagsorden ifølge vedtægter
- evt. forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Program :
Kl.19.00 Spisning i Byens Cafe - Vi har opfordret kokken til at lave en ret med øl.
Kl.20.00 Ordinær generalforsamling efterfulgt af ølsmagning.

Pris: For medlemmer 50 kr.

Det vil være muligt at melde sig ind og betale kontingent på 100 kr. inden arrangementet begynder.
tirsdag den 24. marts 2015

Powerpoint fra ølsmagning til generalforsamlingen 2015

ølsmagning - generalforsamling 2015

lørdag den 24. januar 2015

Generalforsamling fredag den 20.marts

Jelling Bryggerlaug
afholder ordinær generalforsamling
fredag den 20.marts 2015 kl.19.00
i Byens Hus, Jelling

Dagsorden ifølge vedtægter
- evt. forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.


Program :
Kl.19.00 Spisning - en ret tilberedt med øl.
Kl.20.00 Ordinær generalforsamling efterfulgt af ølsmagning.

Pris: For medlemmer 50 kr.

Det vil være muligt at melde sig ind og betale kontingent på 100 kr. inden arrangementet begynder.

Foreningsvedtægter - Jelling Bryggerlaug - gl

§ 1. Foreningens navn og hjemsted


Foreningens navn er Jelling Bryggerlaug og dens hjemsted er i 7300 Jelling.

§ 2. Foreningens formål


Foreningens formål er:
 • at fremme kendskabet til og nydelsen af øl af god kvalitet.
 • at fremme interessen for fremstilling af godt håndbrygget øl.
 • at skabe rammer om for et godt og muntert socialt samvær mellem laugets medlemmer.

§ 3. Aktiviteter


Foreningen kan:
 • lave smagsarrangementer
 • arrangere inspirationsture til andre bryggerlaug, bryggerier, øl-messer og andre aktiviteter vedrørende oplevelser med godt øl.
 • skabe mulighed for at medlemmerne kan brygge deres eget øl.
 • være med til at udvikle og afprøve nye øl-opskrifter.
 • samarbejde med andre kulturelle foreninger i Jelling, specielt foreninger tilknyttet Jelling Kulturhus.

§ 4. Medlemmer


Foreningens medlemmer skal være fyldt 18 år.

§ 5. Økonomi


Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Kontingentets størrelse bestemmes af generalforsamlingen.

§ 6. GeneralforsamlingGeneralforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i første kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel på hjemmeside, mail og/eller andet tjenligt medie.

Forslag der ønskes behandlet på mødet. Skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden


Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.
 9. ølsmagning.

§ 8. Stemmeret og afstemning


Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen.
Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Øvrige beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men hvis dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter at krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Bestyrelsens ledelse


Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 4 bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en kasserer og fastlægger selv sin forretningsorden og øvrige ansvarsfordeling.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 11. Opløsning af foreningen


Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for opløsningen.

Ved opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om, hvad der skal ske med foreningens midler. Disse kan anvendes til formål, der er i overensstemmelse med vedtægternes §2. Eventuelt tiloversblevne midler skal overgå til alment velgørende formål i Jelling.


Ændret på generalforsamlingen d. 8/3/14
Ældre indlæg Start